Gurus

Surabhi Singh

Post

Pt. Ram Mohan Ji

Post

Pt. Krishna Mohan Maharaj

Post

Rajendra Gangani Ji

Post

Asim Bandhu Bhattacharya

Post

Vocal Guru

Pt. Dharmnath Mishra

Sunita Jhingra Ji

Ustad Gulshan Bharti

Pt. Rameshwar Ji

Haider Baksh

Musicians Guru

Ilmaj Husain

Tabla

Vikas Mishra

Tabla

Ram Kumar Ji

Tabla

Naveen Mishra

Sitar

Mohan Lal Kunvar (Bansuri)

Bansuri

Vinod mishra

Saragi

Yoga Guru

Jyoti

R. K. Mehrotra

Kapoor Sahab

Mahendra Kumar Srivastav

Photography

Hussain Atisham ji

Durgesh Pathak

Kedar Jain ji

Musicology & Script Writing

Alok Paradakar

Chander Mahadev